Algemene voorwaarden

Artikel 1       Beroepscode

 • Huisje Boompje Beestje Speltherapie (hierna te noemen HBB Speltherapie) is aangesloten bij de NVvS; Nederlandse Vereniging voor Speltherapeuten. Meer informatie over deze beroepsvereniging kunt u vinden op speltherapie.net
 • HBB Speltherapie is aangesloten bij de FVB; Federatie Vaktherapeutische Beroepen. Deze federatie is een netwerk van vaktherapeutische beroepsverenigingen en draagt zorg voor een goede positionering van het vak en de professionals op landelijk en regionaal/lokaal niveau. Voor kwaliteitstoetsing en verbetering van de praktijkvoering kan er een digitale tevredenheids vragenlijst toegestuurd worden aan het einde van een speltherapie traject. Meer informatie hierover én over de FVB vindt u op fvb.vaktherapie.nl
 • HBB Speltherapie handelt volgens de richtlijnen, zoals deze zijn opgesteld in de beroepscode van de NVvS.
 • HBB Speltherapie is ingeschreven bij het Register Vaktherapie. Dit register houdt toezicht op de eisen van bij- en nascholing in het kader van (her-)registratie. Tevens neem ik deel aan een vorm van intercollegiale toetsing. Meer informatie kunt u vinden op registervaktherapie.nl 
 • De speltherapeut zal de door haar te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 • De speltherapeut aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet, grove schuld van de speltherapeut.
 • Bij ziekte of afwezigheid van de speltherapeut wordt de behandeling naar een andere datum en tijd verplaatst.

 

Artikel 2       Klachtenregeling

 • HBB Speltherapie voldoet aan de eisen die in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) worden gesteld.
 • Heeft u een klacht dan verneem ik die graag persoonlijk in een gesprek. Ik zal graag meedenken over een oplossing.
 • Wanneer het niet lukt gezamenlijk tot een bevredigende oplossing te komen, kunt u gebruik maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.
 • Indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt, kunt u zich wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie Zorggeschil.
 • Zie hiervoor ook: https://fvb.vaktherapie.nl/klachtenprocedure

 

Artikel 3       Veiligheid

 

Artikel 4       Samenwerking

 • Het contact met ouder(s)/verzorger(s) vind ik erg belangrijk. Dit geldt zowel vóór, tijdens als ook na afsluiting van de therapie. Ik heb dan ook regelmatig overleg met u en deel mijn bevindingen.
 • In geval van echtscheiding streef ik ernaar om beide ouders bij de therapie te betrekken. Het is belangrijk dat het kind weet dat het van beide ouders toestemming heeft en vrij uit kan spelen/praten over datgene wat hem/haar bezig houdt.
 • Ouder(s)/verzorger(s) zijn op de hoogte dat hun zoon of dochter therapie ontvangt. Het is de taak van de ouders om elkaar hiervan op de hoogte te brengen. Ouder(s)/verzorger(s) hebben (op verzoek) recht op dezelfde informatie.
 • Indien nodig kan er ook contact gelegd worden met andere hulpverleners of betrokkenen (bijv.school) Dit gebeurt uiteraard alleen ná overleg met ouder(s)/verzorger(s).

 

Artikel 5       Verslaglegging

 • De eerste bevindingen van de speltherapie(3-5 x) worden vastgelegd in een observatieverslag. Dit verslag wordt met ouder(s)/verzorger(s) besproken. Naar aanleiding van dit verslag zal er besloten worden of er een vervolgtraject komt.
 • Bij elk nieuw traject wordt een handelingsplan opgesteld waarin afspraken en voorwaarden staan. Dit handelingsplan wordt door ouder(s)/verzorger(s) en de speltherapeut ondertekend.
 • Eén van de ouder(s)/verzorger(s) geeft middels een handtekening schriftelijk toestemming voor het starten van de therapie. Beide ouders dienen wel toestemming te geven voor het starten van de therapie.
 • Gedurende het vervolg van de therapie worden er (tussentijdse) evaluatieverslagen (na 10x-20x) opgesteld die gedeeld worden met ouder(s)/verzorger(s) tijdens oudergesprekken.
 • De informatie in de verslagen mag enkel gebruikt worden voor hulpverleningsdoeleinden.

 

Artikel 6       Privacy

 • Bij aanvang van de therapie vraag ik om toestemming om informatie in te winnen bij derden. Ik zal u informeren wanneer en bij wie er informatie wordt opgevraagd.
 • Tijdens de speltherapie ga ik een vertrouwensrelatie aan met het kind. De kennis die ik hieruit verkrijg valt onder de geheimhoudingsplicht.
 • Ik verstrek geen gegevens van de cliënt aan derden, zonder schriftelijke toestemming van de cliënt of diens vertegenwoordiger(s).
 • Ik ga zorgvuldig om met dossierbeheer.
 • Voor meer informatie hierover: zie de privacyverklaring.

 

Artikel 7       Duur en frequentie

 • De therapie vindt wekelijks plaats op een vaste dag en vast tijdstip. Dit voor zover mogelijk. Een sessie duurt 45 minuten.
 • De duur van de therapie is afhankelijk van de hulpvraag. In de meeste gevallen gaat het om minimaal 15-20 sessies. De therapie kan worden afgebouwd als de doelstellingen zijn bereikt, het kind zelf verder kan of als blijkt dat het kind andere hulp nodig heeft.
 • De therapie wordt afgesloten met een eindgesprek. Wanneer ouder(s)/verzorger(s) afzien van een eindgesprek worden er wel kosten in rekening gebracht voor het eindverslag.

 

Artikel 8       Tarieven en betalingsvoorwaarden

 • De actuele tarieven staan op de website vermeld.
 • Per 1 januari kunnen de tarieven jaarlijks worden aangepast.
 • Enkele verzekeringsmaatschappijen vergoeden (deels) de kosten. Informeer voorafgaand aan de therapie bij uw zorgverzekeraar of u hiervoor in aanmerking komt.
 • De gemaakte kosten zijn in sommige gevallen fiscaal aftrekbaar.
 • De factuur wordt aan het einde van de maand via e-mail verstuurd.
 • Betalingen dienen binnen 14 dagen te worden voldaan onder vermelding van het factuurnummer.
 • Wanneer een gemaakte afspraak niet nagekomen kan worden, wordt u vriendelijk verzocht om dit minimaal 24 uur van tevoren aan te geven. Bij niet tijdige annulering van de sessie wordt 50% van de kosten in rekening gebracht.
 • No-show (niet verschijnen) wordt niet vergoed door de verzekeraars, SVB en gemeente en wordt volledig in rekening gebracht door de therapeut bij de ouders van de cliënt.
 • Bij niet tijdige betaling kunnen de wettelijke rente en administratiekosten (10% van het factuurbedrag) in rekening worden gebracht. Mocht betaling uitblijven dan staat het de speltherapeut vrij om incassomaatregelen te nemen. Extra gemaakte kosten zullen worden doorberekend aan de cliënt.
 • HBB Speltherapie is vrijgesteld van BTW op grond van artikel 11.1 g Wet OB 1968 (Staatscourant 01-04-2016). De facturen worden zonder BTW berekend.