Privacyverklaring

De kwaliteitsnormen van mijn beroepsvereniging staan in mijn praktijk centraal. Uw privacy is daarbij een belangrijk punt. Om u goed van dienst te kunnen zijn heb ik persoonlijke gegevens van u nodig. In deze verklaring kunt u terugvinden welke gegevens ik gebruik en hoe ik deze gegevens opsla, bescherm en verwerk.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website en diensten die ik aanbied. Ik behandel uw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze pagina.

 

Persoonsgegevens

Ik registreer de persoonsgegevens die van belang zijn om contact met u op te kunnen nemen. Ook registreer ik de gegevens die van belang zijn voor een goed verloop van de therapie en voor de financiële administratie, zoals beschreven in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Hieronder vallen bijzondere persoonsgegevens, zoals gezondheidsgegevens. Het is van groot belang voor een goed verloop van de therapie om een compleet beeld van uw kind en zijn omgeving te krijgen.

Bij aanmelding van uw kind worden deze gegevens vastgelegd in een medisch dossier. Ook de gegevens omtrent de observatiesessies, het handelingsplan en (eind-)evaluatieverslagen worden hierin opgenomen. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vraag ik uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier.

Welke gegevens verwerk ik in het dossier van uw kind?

 • Voor- en achternaam, adresgegevens, geboortedatum
 • Telefoonnummer en e-mail adres
 • Informatie uit het intakegesprek
 • Observatieverslag
 • Handelingsplan
 • Voortgangsverslagen
 • Eindverslag van de therapie

Deze verslaglegging is een wettelijke verplichting (WGBO).

 

Welke gegevens gebruik ik?

Voor facturering aan u of de zorgverzekering gebruik ik de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam, adresgegevens
 • Datum van de therapiesessie
 • Omschrijving van de behandeling (Speltherapie) met de bijbehorende code
 • De kosten van het consult of de therapiesessie

 

Bewaartermijn gegevens

In overeenstemming met de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst blijft het dossier 20 jaar bewaard. Daarna zal het vernietigd worden.

 

Zorgvuldig dossierbeheer houdt in:

 • Persoonsgegevens worden bewaard in digitale en papieren dossiers.
 • Werkaantekeningen en voortgangsverslagen worden eveneens bewaard in digitale en papieren dossiers.
 • De papieren dossiers worden opgeborgen in een afgesloten kast.
 • Bewerkingen van persoonsgegevens of verslaglegging wordt verricht op een laptop van de praktijk.
 • De administratie wordt verricht op een laptop van de praktijk.
 • Alleen ik heb toegang tot de laptop van de praktijk.
 • Er wordt gebruik gemaakt van veilige wachtwoorden en deze worden regelmatig gewijzigd.
 • Ik vraag de ouders om toestemming voor verzending van verslagen per mail. Zonder deze toestemming worden de verslagen uitsluitend per post verstuurd.
 • Ik vraag de ouders om toestemming voor het eventueel maken van beeld- of geluidsopnamen, gerelateerd aan de therapie ter bevordering van de kwaliteit. Deze opnamen zijn uitsluitend voor intern gebruik en worden bij beëindiging van de therapie vernietigd.

 

Geheimhouding

Alle gegevens omtrent uw kind en gezin worden vertrouwelijk behandeld. Zorgverleners hebben een beroepsgeheim en mogen geen informatie doorgeven aan anderen. Uit de therapie verkregen kennis valt onder de geheimhoudingsplicht. Ik verstrek geen gegevens over uw kind aan derden die niet bij de behandeling zijn betrokken zonder schriftelijke toestemming van de cliënt of vertegenwoordiger.

Er kan een uitzondering zijn op de plicht tot geheimhouding wanneer dit in het belang is van de ontwikkeling van het kind. Bijvoorbeeld bij een beslissing door de rechter.

 

Handreiking Toestemmingsvereiste voor hulp bij kindermishandeling

Als vrijgevestigde vaktherapeut neem ik kennis van deze handreiking en handel ik hiernaar. Het biedt een stappenplan voor het vragen van toestemming en voor het bieden van hulp wanneer geen toestemming van beide ouders wordt verkregen. De handreiking is gebaseerd op bestaande wet- en regelgeving. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2016/11/11/handreiking-toestemmingsvereiste-voor-hulp-bij-kindermishandeling

 

Beveiliging

Naast organisatorische maatregelen neem ik ook technische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Met bedrijven die, in mijn opdracht, gegevens verwerken sluit ik een verwerkersovereenkomst af. Daarin is vast gelegd welke gegevens verwerkt worden, hoe deze gegevens beveiligd worden en hoe de externe partij daarmee omgaat. Deze partijen gebruiken uw gegevens niet voor eigen doeleinden. HBB Speltherapie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Om te voldoen aan mijn verantwoordingsplicht houd ik een verwerkingsregister bij ten behoeve van eventuele datalekken. Uw gegevens worden enkel binnen de Europese Unie verwerkt.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Uw persoonlijke gegevens verlenen u de volgende rechten:

 • u kunt mij vragen om inzage in uw gegevens; observatieverslag, handelingsplan en voortgangsverslagen. Persoonlijke aantekeningen vallen niet onder dit inzagerecht.
 • u kunt mij vragen om correctie, beperking of wissen van uw gegevens.
 • u kunt mij vragen om een kopie van uw gegevens.
 • u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens.
 • u kunt een klacht indienen bij de autoriteit Persoonsgegevens als u denkt dat ik uw gegevens onrechtmatig verwerk.
 • u kunt uw toestemming om uw gegevens te verwerken altijd weer intrekken.

 

Het is fijn als u wijzigingen in uw gegevens tijdig doorgeeft.

 

Website

De gegevens die u via het contactformulier verstuurt, worden niet op de website opgeslagen.

 

Contactgegevens

HBB Speltherapie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op. Ook als u vragen heeft over deze privacyverklaring of mijn privacy beleid, kunt u contact opnemen.

 

Huisje Boompje Beestje Speltherapie

Zandheuvel 52B

4901 HW Oosterhout

06-83259467

Inschrijvingsnummer KvK: 76065936

hbbspeltherapie@gmail.com